1

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (تجدید مزایده)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا-در حال تصفیه- در نظر دارد:

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه 92 دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند.

شرایط شرکت در مزایده:

   1- اسناد و مدارک مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و یا به نماینده پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

2- تاریخ تهیه اسناد مزایده از ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 1402/10/02 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ  1402/10/06 می باشد.

3- نشانی محل تهیه اسناد مزایده: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک 5 طبقه5 غربی

4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه و زمان ارائه پیشنهادات  در اسناد مزایده مندرج است.