1

آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو مازاد بر نیاز شرکت صدر معادن ایرانیان

مزایده

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد یک دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

نوع: سواری-کار     سیستم: رنو   سوخت: بنزین     تیپ: داستر اتوماتیک

تک دیفرانسیل     رنگ: نقره ای متالیک     مدل:2014

علاقمندان جهت شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از خودرو روز سه شنبه 1401/05/25 و چهارشنبه 1401/05/26 از ساعت 10 الی 15 از خودرو واقع در خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری، نبش رام، پلاک 5، بازدید و با دریافت برگ پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/05/29 نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود در پاکت دربسته به واحد حراست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری، نبش رام پلاک 5 طبقه چهارم اقدام نمایند.

پیشنهاد دهندگان لازم است مبلغ 60 میلیون تومان به صورت چک بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره IR04 0180 0000 0000 0474 2919 95 به نام شرکت صدر معادن ایرانیان نزد بانک تجارت به عنوان ضمانت شرکت در مزایده ضمیمه برگ پیشنهادی خود بنمایند.

قیمت پایه کارشناسی خودرو فوق 6.400.000.000 ریال برآورد و اعلام شده است.

پس از بازگشایی پاکات، چک یا مبلغ واریزی نفرات اول تا سوم نزد شرکت صدر معادن ایرانیان باقی می ماند و چک یا مبلغ واریزی سایر شرکت کنندگان به آنها عودت می گردد و پس از انعقاد قرارداد فروش با نفر اول،

چک یا مبلغ واریزی نفرات دوم و وسوم به آنها عودت خواهد شد.

چنانچه نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری نماید، مبلغ چک یا واریزی او به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم قرارداد فروش منعقد خواهد شد.

چنانچه نفر دوم  از انعقاد قرارداد فروش خودداری نماید، چک یا مبلغ واریزی نفر دوم نیز به نفع شرکت ضبط و با نفر سوم قرارداد بسته خواهد شد.