آگهی مناقصه انجام پروژه تعمیرات بارانداز B17  خود در بندر امام (ره) شرکت گلف اجنسی ایران (مرحله دوم)

آگهی مناقصه انجام پروژه تعمیرات بارانداز B17 خود در بندر امام (ره) شرکت گلف اجنسی ایران (مرحله دوم)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد:

مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است که مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه: انجام پروژه تعمیرات بارانداز B17  خود در بندر امام (ره).

شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۱۰۹۸۸۴۵۰۰۰۰۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ می باشد.

زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ می باشد.

تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌: مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل یکصدو بیست و پنج میلیون تومان را به یکی از دو طریق ذیل ارائه و تصویر آن را در سامانه ستاد بارگذاری  نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

ب – ضمانتنامه معتبر بانکی به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

مبلغ خرید اسناد: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.»

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.