1

تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با سازمان اموال تملیکی