1

مناقصه عمومی تأمین دستگاه تری بلوک جهت پر کردن شیرESLداخل بطری PET با سیستم لودسلی (وزنی) شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در نظر دارد:

از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تامین دستگاه تری بلوک جهت پرکردن شیر ESLداخل بطری PETبا سیستم لودسلی (وزنی) از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید، لذا شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت در یافت و تحویل برگ شرایط مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ26/08/1401 به امور قراردادهای شرکت واقع در کیلومتر 13 جاده مشهد- قوچان و یا به سایت اینترنتی شرکت به آدرس:WWW.Khorasan.pegah.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس: امور قراردادها 34520725-051 واحد فنی و مهندسی:09153173471