شرکت‌های کنترلی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی

شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
مدیریتی غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
مدیریتی بورسی
کاشی و سرامیک سعدی
کاشی و سرامیک سعدی
مدیریتی بورسی
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پشم شیشه ایران
غیرمدیریتی بورسی
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
مدیریتی غیربورسی
داروسازی ثامن
داروسازی ثامن
مدیریتی غیربورسی
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
مدیریتی غیربورسی
گروه فن آوا
گروه فن آوا
مدیریتی بورسی
کشت و صنعت جوین (جوین)
کشت و صنعت جوین (جوین)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان
مدیریتی بورسی
پتروشیمی خارک (شخارک)
پتروشیمی خارک (شخارک)
غیرمدیریتی بورسی
تامین سرمایه امین (امین)
تامین سرمایه امین (امین)
غیرمدیریتی بورسی
فولاد خوزستان (فخوز)
فولاد خوزستان (فخوز)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
غیرمدیریتی بورسی
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
غیرمدیریتی بورسی
صنایع مس ایران (فملی)
صنایع مس ایران (فملی)
غیرمدیریتی بورسی
بورس کالای ایران (نکالا)
بورس کالای ایران (نکالا)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شیراز (شیراز)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه ملت (ملت)
بیمه ملت (ملت)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه دانا (دانا)
بیمه دانا (دانا)
غیرمدیریتی بورسی
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
غیرمدیریتی بورسی
نیرو آتیه صبا
نیرو آتیه صبا
غیرمدیریتی غیربورسی
گل نقش توس
گل نقش توس
غیرمدیریتی غیربورسی
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
غیرمدیریتی بورسی
داروپوش
داروپوش
غیرمدیریتی غیربورسی
شرکت ملی نفت‌کش ایران
شرکت ملی نفت‌کش ایران
غیرمدیریتی غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
مدیریتی بورسی
کاشی و سرامیک سعدی
کاشی و سرامیک سعدی
مدیریتی بورسی
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پشم شیشه ایران
غیرمدیریتی بورسی
گروه فن آوا
گروه فن آوا
مدیریتی بورسی
کشت و صنعت جوین (جوین)
کشت و صنعت جوین (جوین)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان
مدیریتی بورسی
پتروشیمی خارک (شخارک)
پتروشیمی خارک (شخارک)
غیرمدیریتی بورسی
تامین سرمایه امین (امین)
تامین سرمایه امین (امین)
غیرمدیریتی بورسی
فولاد خوزستان (فخوز)
فولاد خوزستان (فخوز)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
غیرمدیریتی بورسی
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
غیرمدیریتی بورسی
صنایع مس ایران (فملی)
صنایع مس ایران (فملی)
غیرمدیریتی بورسی
بورس کالای ایران (نکالا)
بورس کالای ایران (نکالا)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شیراز (شیراز)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه ملت (ملت)
بیمه ملت (ملت)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه دانا (دانا)
بیمه دانا (دانا)
غیرمدیریتی بورسی
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
غیرمدیریتی بورسی
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
غیرمدیریتی بورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
مدیریتی غیربورسی
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
مدیریتی غیربورسی
داروسازی ثامن
داروسازی ثامن
مدیریتی غیربورسی
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
مدیریتی غیربورسی
نیرو آتیه صبا
نیرو آتیه صبا
غیرمدیریتی غیربورسی
گل نقش توس
گل نقش توس
غیرمدیریتی غیربورسی
داروپوش
داروپوش
غیرمدیریتی غیربورسی
شرکت ملی نفت‌کش ایران
شرکت ملی نفت‌کش ایران
غیرمدیریتی غیربورسی