شرکتهای مدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
صنایع شیر ایران
صنایع شیر ایران
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
صنایع شیر ایران
صنایع شیر ایران
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های بورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
صنایع شیر ایران
صنایع شیر ایران
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
دسته گردشگری, شرکت‌های غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
دسته حمل و نقل, شرکت‌های غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
دسته صنعت و معدن, شرکت‌های غیربورسی

شرکتهای غیرمدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

گل نقش توس
گل نقش توس
غیربورسی
داروپوش
داروپوش
غیربورسی