شرکتهای مدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
صنعت و معدن, مدیریتی بورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
گردشگری, مدیریتی غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, مدیریتی غیربورسی
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
راهکار هوشمند صبا
راهکار هوشمند صبا
صنعت و معدن, مدیریتی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, مدیریتی غیربورسی

شرکتهای غیرمدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

کاشی و سرامیک سعدی
کاشی و سرامیک سعدی
غیرمدیریتی بورسی
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پشم شیشه ایران
غیرمدیریتی بورسی
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
غیرمدیریتی غیربورسی
داروسازی ثامن
داروسازی ثامن
غیرمدیریتی غیربورسی
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
غیرمدیریتی غیربورسی
پتروشیمی جم  (سهامی عام)
پتروشیمی جم (سهامی عام)
غیرمدیریتی بورسی
گروه فن آوا
گروه فن آوا
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شازند (شاراک)
پتروشیمی شازند (شاراک)
غیرمدیریتی بورسی
کشت و صنعت جوین (جوین)
کشت و صنعت جوین (جوین)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خارک (شخارک)
پتروشیمی خارک (شخارک)
غیرمدیریتی بورسی
تامین سرمایه امین (امین)
تامین سرمایه امین (امین)
غیرمدیریتی بورسی
فولاد خوزستان (فخوز)
فولاد خوزستان (فخوز)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
غیرمدیریتی بورسی
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
غیرمدیریتی بورسی
صنایع مس ایران (فملی)
صنایع مس ایران (فملی)
غیرمدیریتی بورسی
بورس کالای ایران (نکالا)
بورس کالای ایران (نکالا)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شیراز (شیراز)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه ملت (ملت)
بیمه ملت (ملت)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه دانا (دانا)
بیمه دانا (دانا)
غیرمدیریتی بورسی
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
غیرمدیریتی بورسی
نیرو آتیه صبا
نیرو آتیه صبا
غیرمدیریتی غیربورسی
گل نقش توس
گل نقش توس
غیرمدیریتی غیربورسی
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
غیرمدیریتی بورسی
داروپوش
داروپوش
غیرمدیریتی غیربورسی
شرکت ملی نفت‌کش ایران
شرکت ملی نفت‌کش ایران
غیرمدیریتی غیربورسی
کاشی و سرامیک سعدی
کاشی و سرامیک سعدی
غیرمدیریتی بورسی
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پشم شیشه ایران
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی جم  (سهامی عام)
پتروشیمی جم (سهامی عام)
غیرمدیریتی بورسی
گروه فن آوا
گروه فن آوا
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شازند (شاراک)
پتروشیمی شازند (شاراک)
غیرمدیریتی بورسی
کشت و صنعت جوین (جوین)
کشت و صنعت جوین (جوین)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی خارک (شخارک)
پتروشیمی خارک (شخارک)
غیرمدیریتی بورسی
تامین سرمایه امین (امین)
تامین سرمایه امین (امین)
غیرمدیریتی بورسی
فولاد خوزستان (فخوز)
فولاد خوزستان (فخوز)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
غیرمدیریتی بورسی
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
غیرمدیریتی بورسی
صنایع مس ایران (فملی)
صنایع مس ایران (فملی)
غیرمدیریتی بورسی
بورس کالای ایران (نکالا)
بورس کالای ایران (نکالا)
غیرمدیریتی بورسی
پتروشیمی شیراز (شیراز)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه ملت (ملت)
بیمه ملت (ملت)
غیرمدیریتی بورسی
بیمه دانا (دانا)
بیمه دانا (دانا)
غیرمدیریتی بورسی
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
غیرمدیریتی بورسی
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
نورد و لوله اهواز (فاهواز)
غیرمدیریتی بورسی
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
غیرمدیریتی غیربورسی
داروسازی ثامن
داروسازی ثامن
غیرمدیریتی غیربورسی
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
غیرمدیریتی غیربورسی
نیرو آتیه صبا
نیرو آتیه صبا
غیرمدیریتی غیربورسی
گل نقش توس
گل نقش توس
غیرمدیریتی غیربورسی
داروپوش
داروپوش
غیرمدیریتی غیربورسی
شرکت ملی نفت‌کش ایران
شرکت ملی نفت‌کش ایران
غیرمدیریتی غیربورسی