شرکت‌های کنترلی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
گروه صنعتی ملی
گروه صنعتی ملی
صنعت و معدن, کنترلی بورسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع شیر ایران (پگاه)
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
آپاداناسرام
آپاداناسرام
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
گلف اجنسی ایران
گلف اجنسی ایران
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه امیرکبیر
آزاد راه امیرکبیر
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
آزاد راه تبریز-ارومیه
آزاد راه تبریز-ارومیه
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
صدرمعادن ایرانیان
صدرمعادن ایرانیان
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
توسعه دهکده آبدرمانی محلات
کنترلی غیربورسی, گردشگری
آرین پارسه کیش
آرین پارسه کیش
کنترلی غیربورسی, گردشگری
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد
حمل و نقل, کنترلی غیربورسی
کاوشگران بازار سرمایه
کاوشگران بازار سرمایه
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
صنایع غذایی, کنترلی غیربورسی
شرکت جبل دماوند صبا
شرکت جبل دماوند صبا
صنعت و معدن, کنترلی غیربورسی

شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی

زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
مدیریتی غیربورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
مدیریتی بورسی
مجتمع معادن مس تکنار
مجتمع معادن مس تکنار
مدیریتی بورسی
سیمان یاسوج
سیمان یاسوج
مدیریتی غیربورسی