آگهی مناقصه جهت تهیه و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت تهیه و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران – منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد: جهت تهیه و اجرای تصفیه خانه فاضلاب  ، از طریق پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۷ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۱۶۹۵۹۳۴۲۰۰۲ به نام […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت اجرای بخشی از فضای سبز و نهال کاری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت اجرای بخشی از فضای سبز و نهال کاری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت اجرای بخشی از فضای سبز و نهال کاری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان از  طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان از  طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت بهسازی پارکینگ صادرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت بهسازی پارکینگ صادرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت پارکینگ صادرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان از  طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت بهسازی بارانداز شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت بهسازی بارانداز شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت بهسازی باراندازهای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان از  طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت تصویری در شعبه تمرچین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

آگهی مناقصه جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت تصویری در شعبه تمرچین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه سیستم نظارت تصویری در شعبه تمرچین  از طریق مشاور ذیصلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ ۱،۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون فاز ۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آگهی مناقصه جهت اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون فاز ۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی سهلان از  طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه جهت اجرای سیویل ایستگاه ۵۰۰۰ متر مکعبی، تکمیل لوله گذاری، اتصال شبکه و نصب ایستگاه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

آگهی مناقصه جهت اجرای سیویل ایستگاه ۵۰۰۰ متر مکعبی، تکمیل لوله گذاری، اتصال شبکه و نصب ایستگاه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت اجرای سیویل ایستگاه ۵۰۰۰ متر مکعبی، تکمیل لوله گذاری، اتصال شبکه و نصب ایستگاه از طریق پیمانکار ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این آگهی با واریز مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان

آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد: سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰۲۱۶۹۵۹۳۴۲۰۰۲ […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه انجام طراحی یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سردخانه ۱۰۰۰ تنی)

آگهی مناقصه انجام طراحی یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سردخانه ۱۰۰۰ تنی)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد: جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سردخانه ۱۰۰۰ تنی) از طریق مشاور ذی صلاح اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از تاریخ انتشار این […]

ادامه مطلب
  • 1
  • 2