آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید بطری دوغ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید بطری دوغ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید بطری دوغ ۵/۱ لیتری و ۵/۳ لیتری مات و ۵/۱ لیتری شفاف مورد نیاز خود را برای یک سال آینده از طریق تجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نماید لذا تولید کنندگان و شرکت های معتبر ( حقیقی و […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک سال خرید لید۱۳*۹ لیوان پنیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی یک سال خرید لید۱۳*۹ لیوان پنیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: خرید لید ۱۳*۹ لیوان پنیر مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگه شرایط خریداری نماید لذا فروشندگان ( حقیقی و حقوقی) و شرکت های معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک سال خرید پوره موز شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی یک سال خرید پوره موز شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: خرید پوره موز مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نماید لذا فروشندگان ( حقیقی و حقوقی ) و شرکت های معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید ) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید ) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی خود برای مدت یک سال از طریق تجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط اقدام نماید لذا کلیه اشخاص حقوقی می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشترر به آدرس گلپایگان امور بازرگانی شرکت مراجعه و […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک سال خریدنی خم پایه۱۰۰شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی یک سال خریدنی خم پایه۱۰۰شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: خرید نی خم پایه ۱۰۰ مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید لذا فروشندگان ( حقیقی و حقوقی) و شرکت های معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی خرید شکر به مدت یک سال شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی خرید شکر به مدت یک سال شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: خرید شکر مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نماید لذا فروشندگان ( حقیقی و حقوقی) و شرکت های معتبری که در این زمینه فعالیت داریند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی خرید مخازن استیل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی خرید مخازن استیل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: هشت عدد مخزن استیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا از تولید کنندگان محترمی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان امور بازرگانی شرکت مراجعه و […]

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سطل ۱۲ کیلویی گرد پنیر در رنگ های مختلف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سطل ۱۲ کیلویی گرد پنیر در رنگ های مختلف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: خرید انواع سطل ۱۲ کیلویی گرد پنیر در رنگ های سفید، فیروزه ای، سبزو قرمز مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق تجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نماید.لذا تولید کنندگان و شرکت های معتبر(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه […]

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروفiml شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروفiml شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: ظروف iml مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق تجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نمایند، لذا تولید کنندگان و شرکت های معتبر( حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و کسب […]

ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید بطری دوغ ۲ لیتری  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید بطری دوغ ۲ لیتری شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد: بطری دوغ ۲ لیتری مورد نیاز خود را برای یک سال آینده از طریقتجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نمایند لذا تولید کنندگان و شرکت های معتبر (حقیقی و حقوقی ) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه […]

ادامه مطلب