آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر۱ و۲ وطول مسیر آزادراه امیرکبیر

آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر۱ و۲ وطول مسیر آزادراه امیرکبیر

شرکت آزاد راه امیرکبیر(قم – کاشان) در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مزایده و آئین نامه های اجرایی آن و به استناد آئین نامه معاملات هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، تابلوهای تبلیغاتی موجود در مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر۱ و۲ واقع در دو سمت کیلومتر ۴۰ آزادراه امیرکبیر و در طول مسیر آزادراه امیر کبیر ، را بشرح ذیل و از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط اجاره دهد.

– شرایط شرکت در مزایده :

۱- قیمت اسناد مزایده مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) می باشد که بایستی به حساب ﺷﻤﺎره ۹۲۶۷۵۴۳۸۲۶ بانک ملت شعبه زبرجد شهر تهران بنام شرکت آزادراه امیرکبیر واریز گردیده و رسید آن تحویل محل­های فروش اسناد  مزایده گردد.

۲- شرکت کنندگان در مزایده می­بایست دارای مجوز معتبر جهت فعالیت­های تبلیغاتی از مراجع ذی صلاح باشند.

۳- اسناد و مدارک مزایده فقط به مزایده گر و یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

۴- هزینه چاپ و انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می­باشد.

۵- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۵ درصد مبلغ پیشنهادی می باشد  و بصورت یک فقزه چک بانکی در وجه شرکت آزادراه امیرکبیر به شماره حساب ۹۲۶۷۵۴۳۸۲۶ بانک ملت شعبه زبرجد در پاکت (الف) به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.

تذکر: در صورت امتناع برنده اول از عقد قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد، سپرده وی نیز ضبط می گردد.

۶- جهت تضمین حسن انجام تعهدات و پرداخت مال الاجاره، برنده مزایده قبل از انعقاد قرارداد، می­بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳ ماه اجاره به کارفرما ارائه نماید.

۷- تاریخ تحویل اسناد مزایده از ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ لغایت ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ می­باشد.

۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها،  ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ می باشد.

۹- پیشنهادهای واصل شده در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران پاسدارن –خیابان شهید حجت سوری –پلاک ۵-طبقه ۴ مرکزی واقع حضور اعضاء کمیسیون معاملات شرکت بازگشایی میشود.(حضور شرکت کنندگان بلامانع است)

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل یکماه میباشد.

۱۱- نشانی محل­های تحویل اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات :

* دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان: خیابان پاسداران – خیابان شهید حجت سوری-پلاک ۵ – طبقه ۴ مرکزی  ،  ﺗﻠﻔﻦ: ۰۲۱۲۶۶۵۲۶۸۷

** دﻓﺘﺮ ﻗﻢ: ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﻮارﺿﯽ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺷﺎن، ﺗﻠﻔﻦ: ۰۲۵۳۶۵۵۱۵۱۴

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.