آگهی مزایده عمومی فروش دام (شرکت کشت و صنعت و داپروری پگاه فارس)

آگهی مزایده عمومی فروش دام (شرکت کشت و صنعت و داپروری پگاه فارس)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ روزنامه اطلاعات / نوبت دوم مورخ : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵روزنامه اطلاعات

 • نام و نشانی مزایده گزار: شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس به نشانی : استان فارس، شهرستان مرودشت کیلومتر ۱۸ جاده مرودشت – سد درودزن تافن ۶-۴۳۴۴۸۱۷۱ (۰۷۱)
 • موضوع مزایده: شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در نظر دارد، نسبت به فروش دام به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده  عمومی اقدام نماید به آدرس : شرکت واقع در استان فارس – شهرستان مرودشت- کیلومتر ۱۸ جاده مرودشت – سد درودزن مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۶-۴۳۴۴۸۱۷۲ (۰۷۱) داخلی ۲۱۰ و یا همراه ۰۹۱۷۳۰۳۵۶۲۶ ( آقای مهندس نقی پور) تماس حاصل فرمایند. ۱- حدود ۵۰۰ راًس گوساله  نر آماده پروار . ۲- حدود ۴۰۰ راًس گوساله نر پروار شده . ۳- حدود ۱۰۰ راًس مادهخ گاو حدفی اختیاری . ۴- گاوهای حدفی اجباری کشتار گاهی اعم از زنده و تودل شده به مدت سه ماه کامل شمسی . ۵- حدود ۴۰۰ راًس گوساله نر آماده پروار با وزن حدود ۲۰۰تا ۴۰۰ کیلو گرم.
 • مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: معرفی نامه ممهوریه مهر و امضای مجاز و تعهداٌ ور متقاضی به همراه کارت شناسایی معتبر جهت اشخاص حقیقی .
 • سپرده تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل تعیین می گردد. بابت ۵۰۰ راًس گوساله نر آماده پروار مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( دومیلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ) بابت ۴۰۰راًس گوساله نر پروار شده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( شش میلیارد ریال )بابت ۱۰۰ راًس ماده گاو حذفی مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال )بابت گاو حذفی اجباری مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰( هشتصد میلیون) ریال و بابت ۴۰۰ راًس گوساله نرآماده  پروار مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( سه میلیارد ریال)
 • آخرین مهلت در اسناد مزایده پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ می باشد.
 • آدرس دریافت اسناد : کلیه متقاضیان که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده به آدرس شرکت واقع در استان فارس شهرستان مرودشت کیلومتر ۱۸ جاده مرودشت – سد درودزن (شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس) مراجعه نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکت های الف ، ب و ج مزایده گران ، راًس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ در محل قانونی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس می باشد.
 • به پیشنهادهات فاقد امضا ، مخدوش، مشروط، مبهم ، ناقص وپیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر واصل شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه های مربوط به درج آگهی روزنامه و یا سایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
 • شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 • درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نخواهد نمود.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.