آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث و بدنه خودرو شرکت صنایع شیر ایران

آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه ای، درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث و بدنه خودرو شرکت صنایع شیر ایران

شرکت صنایع شیر ایران(سـهامى خاص) در نظر دارد:

خدمات بیمه ای خود و شرکتهای زیر مجموعه خویش شامل بیمه نامه های: درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت، باربری، وجوه در صندوق، لیفتراک و تانکر ، ثالث و بدنه خودرو را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های بیمه معتبر و مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط و صلاحیت دعوت می گردد تا در صـورت تمایـل، بـرای اخذ اسـناد مناقصه مذکور از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ و مهلت ارائه نرخ و شرایط و پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ می باشد.

لذا شرکتهای بیمه ای مایل به شرکت در مناقصه می توانند برای اخذ اسناد و ارائه پاکات به دبیرخانـه شـرکت به نشـانی تهران، خیابان آفریقا،  پاییـن تر از چهـارراه حقانی(جهان کودک)، نبش خیابان بیسـت و سـوم،  شـماره ۶۰ تلفن: ۲۰-۸۸۸۷۵۰۱۹-۰۲۱ مراجعه نمایند.

شـرکت صنایع شیر ایران در رد یا قبول تمام یا برخى از پیشـنهادها مختار است.

کلیه هزینه های مربوط به مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تحویل اسناد مناقصه، منوط به ارائه معرفی نامه معتبر از سوی شرکت بیمه می باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.