آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامیـن نیروی انسـانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامیـن نیروی انسـانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

شـرکت شـیر پاسـتوریزه پـگاه گیـلان در نظـر دارد

نسـبت بـه تامیـن نیروی انسـانی ازطریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه صـورت دو مرحلـه ای اقـدام نمایـد.
لـذا متقاضیـان می تواننـد از تاریـخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ جهت دریافت شـرایط مناقصـه بـه واحـد تـدارکات ایـن شـرکت مراجعـه نماینـد. آخریـن مهلـت تحویـل مـدارک دوشـنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ می باشـد.
سایر:
۱ -سپرده شرکت در مناقصه تامین نیروی انسانی : مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
(سـپرده شـرکت در مناقصـه بایـد حـاوی ضمانت نامـه بانکـی معتبـر و بـی قیـد و شـرط بـا درج موضوع مناقصه و حداقل سـه ماه اعتبار و یا واریز به حسـاب شـرکت شـیر پاسـتوریزه پـگاه گیلان می باشـد)
تاریخ بازگشایی مرحله اول: روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ صبح می باشد.
تاریـخ بازگشـایی مرحلـه دوم: پـس از ارزیابـی شـرکت کنندگان حداکثـر طـی ۱۵ روز کاری متعاقباًً بـه شـرکت کنندگان اعلام می گـردد.
آدرس : رشت- شهر صنعتی – ورودی دوم – شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان.
لفن : ۲ -۰۱۳۳۱۸۸۲۳۴۰  نمابر:۰۱۳۳۱۸۸۲۳۴۸

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.