آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گلف اجنسی در بندر امام (ره)

آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گلف اجنسی در بندر امام (ره)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در بندر امام (ره) را در قالب مناقصه واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد مناقصه و ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳.

محل دریافت اسناد مناقصه: استان خوزستان، بندر امام (ره)، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،
جنب ساختمان مرکزی اداره بندر، ساختمان نصر ۴، دفتر شعبه تیوا شرکت گلف اجنسی ایران کد پستی ۶۳۵۷۱۳۸۴۲۰ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸۲۶۹۰ . (برای خرید اسناد مناقصه، ارائه معرفی نامه با امضای صاحبین امضای مجاز برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد)

تاریخ و محل بازگشایی پاکتها: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت گلف اجنسی ایران به آدرس تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت شمال و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۹ کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳.

تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌: مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  معادل دویست  میلیون تومان را به یکی از دو طریق ذیل ارائه و اصل سند مربوطه را داخل پاکت «الف» گذاشته و همراه با سایر مدارک ارسال نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب شماره ۳۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۴۸۱۷۸۸ IR  نزد بانک تجارت به شناسه پرداخت شماره ۱۰۱۰۰۳۶۱۸۲۰۱۰۰۰۱۰۳۰ به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

ب – ضمانتنامه معتبر بانکی به نام شرکت گلف اجنسی ایران با مدت سه ماهه.

مبلغ خرید اسناد: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱ IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

 شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.