۱۴۰۳/۰۳/۰۱

آگهی تجدید مناقصه استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی آهکی شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد: “استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی آهکی” خود را با شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می­آید.
۱۴۰۳/۰۳/۰۱

آگهی تجدید مناقصه استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی مارل و تغذیه سنگ شکن شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد: ” استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی مارل و تغذیه سنگ شکن” خود را با شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می­آید.
۱۴۰۳/۰۲/۲۶

آگهی مناقصه واگذاری «خرید و حمل سنگ آهن» شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد: “خرید و حمل سنگ آهن” خود را با شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می­آید. – شرایط اخذ اسناد مناقصه: مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۳۲۶۰۲۱۳۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شرکت سیمان یاسوج پرداخت و رسید آن به شرح مندرج در اسناد تحویل گردد.
۱۴۰۳/۰۲/۲۵

آگهی مناقصه واگذاری ارائه خدمات تهیه و تأمین مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه آپاداناسرام

شرکت آپاداناسرام(سهامی عام) در نظر دارد: ارائه خدمات تهیه وتأمین مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه آپاداناسرام از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نماید.
۱۴۰۳/۰۲/۲۵

آگهی مناقصه واگذاری انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو، بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی شرکت آپاداناسرام

شرکت آپاداناسرام (سهامی عام) در نظر دارد: انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو، بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی ، پر کردن کندوها ودپو های مواد معدنی و شارژ سیلوهای بالمیلها در شرکت آپادانا سرام.