مزایده
۱۴۰۰/۰۳/۱۸

آگهی مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی مازاد شرکت سیمان یاسوج

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد  آجرهای نسوز ضایعاتی مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید. پیشنهاد قیمت خود رابه شرح جدول ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ به واحد بازرگانی(امور قراردادها) شرکت سیمان یاسوج تحویل نمایند.