۱۴۰۲/۰۹/۰۸

آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گلف اجنسی ایران در بندر امام (ره)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در بندر امام (ره) را در قالب مناقصه واگذار نماید. مهلت خرید اسناد مناقصه و ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸.
۱۴۰۲/۰۹/۰۷

آگهی مناقصه واگذاری احداث پروژه سردخانه RT شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد: نسبت به احداث سردخانه RT (دمای ۲۵-۱۵سانتیگراد) از طریق پیمانکار واجد شرایط با حداقل رتبه ۵ ابنیه اقدام نماید.  بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
مزایده
۱۴۰۲/۰۸/۲۳

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند.
مزایده
۱۴۰۲/۰۸/۲۲

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند.
مزایده
۱۴۰۲/۰۸/۱۸

آگهی مزایده فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور شرکت مجتمع طیور فارس

 شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص)  در نظر دارد: نسبت به فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط اقدام نماید. -مبلغ پیشنهادی باید مشخص و معین و بدون ابهام باشد. -مدت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز پنجم آذر ماه  سال ۱۴۰۲ می باشد.