۱۴۰۱/۰۲/۱۸

آگهی تمدید مناقصه واگذاری عملیات استخراج، حمل، دپوی مارل (۲۵۰.۰۰۰ تن) و تغذیه مواد معدنی به میزان (۴۰۰.۰۰۰ تن) در فیدرسنگ شکن شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر عملیات استخراج ، حمل،دپوی مارل (۲۵۰،۰۰۰ تن)و تغذیه مواد معدنی به میزان(۴۰۰،۰۰۰تن) در فیدرسنگ شکن را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید .
مزایده
۱۴۰۱/۰۲/۱۸

آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۶ شرکت تجهیزات ایمنی راهها

موضوع مزایده: فروش یکدستگاه خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۶ محل دریافت اسناد: کرج-بعد از میدان استاندارد- شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. جهت دریافت اسناد مبلغ  ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۴۰۰۰۴۶۰۰۰ بانک رفاه کارگران بنام شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راهها واریز گردد.
۱۴۰۱/۰۲/۱۷

آگهی مناقصه واگذاری انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، عمر و حوادث ، آتش سوزی و درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنها را به شرکت های بیمه معتبر و مورد تأیید بیمه مرکزی ایران پرسنل شرکت آپاداناسرام

شرکت آپادانا سرام (سهامی عام) در نظر دارد انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، عمر و حوادث ، آتش سوزی  و درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنها را به شرکت های بیمه معتبر و مورد تأیید بیمه مرکزی ایران واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های بیمه واجد صلاحیت دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
۱۴۰۱/۰۲/۱۷

آگهی مناقصه واگذاری عملیات پاکت پرکنی سیمان شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد انجام عملیات پاکت پرکنی سیمان را طبق شرایط مندرج در اسناد از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی ، دعوت به عمل می آید با پرداخت  مبلغ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال به حساب ۰۲۱۵۵۸۱۳۶۸۰۰۵ بنام سیمان یاسوج نزد بانک صادرات شعبه یاسوج جهت اخذ اسناد مناقصه ،از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ الی ۱۴۰۱/۰۲/۲۴  به نشانی ذیل یا به آدرس:www.yasujcement.
۱۴۰۱/۰۲/۱۱

آگهی مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد کلیه خدمات بیمه ای خود را نزد یک شرکت بیمه گر متمرکز نماید. لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید.