مناقصه عمومی تأمین دستگاه تری بلوک جهت پر کردن شیرESLداخل بطری PET با سیستم لودسلی (وزنی) شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

مناقصه عمومی تأمین دستگاه تری بلوک جهت پر کردن شیرESLداخل بطری PET با سیستم لودسلی (وزنی) شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در نظر دارد: از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تامین دستگاه تری بلوک جهت پرکردن شیر ESLداخل بطری PETبا سیستم لودسلی (وزنی) از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید، لذا شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت در یافت و تحویل برگ شرایط مناقصه، حداکثر تا پایان […]

ادامه مطلب